Pakume ärikonsultatsiooniteenuseid rahvusvahelisel tasemel

Oleme oma klientidele professionaalne partner, kes pakub kombineeritud lisandväärtust. Meie klientideks on nii kogenud kui ka alustavad kodumaised ja rahvusvahelised ettevõtted.

Kõikides meie esindustes, Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis, töötavad inimesed, kes pakuvad meie klientidele professionaalseid majandusharu eripära ja uusimaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid raamatupidamise, juriidilisi, IT, maksu- ja juhtimiskonsultatsioonide alaseid teenuseid.

Me aitame oma klientidel ette valmistada ning vormistada ettevõtete asutamise, omandamise, ühinemise, jagunemise ja kasvuga seotud dokumente. Oleme aidanud oma kliente ettevõtlusega alustamisest kuni ambitsioonika strateegia loomise ja ellu viimiseni.

2x

1/4 meie klientidest suurendab juba esimesel koostööaastal kasumit 2x

1000

Meie seminaridel on osalenud üle 1000 ettevõtja

30

Meil on kliente enam kui 30st riigist

2007

Oleme aidanud oma klientidel äris edukad olla alates 2007. aastast

Raamatupidamisteenuse osutamine alates 2007. aastast

Paljud ettevõtted on otsustanud raamatupidamisteenuse sisse osta, kuna sellisel juhul on nende käsutuses 1-2 raamatupidaja asemel terve meeskond spetsialiste, kuid samas on nii raamatupidamise kulud märgatavalt madalamad. Wisecounter pakub professionaalseid raamatupidamisteenuseid, mis lähtuvad konkreetse kliendi vajadustest. Samuti pakume oma klientidele nõu maksu-, finants- ja juriidilistes küsimustes, tagades nii klientidele igakülgse teeninduse ja kindlustunde, et nende finantsasjad on väga heas korras ning äri toimib parimal viisil.

Raamatupidamine:

 • Jooksev raamatupidamine
 • Eelmiste perioodide korrastamine
 • Konkreetse perioodi raamatupidamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Algdokumentide töötlemine
 • Müügiarvete koostamine ja väljastamine
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine
 • Komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • Põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Maksu- ja Tolliametile statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • Statistikaametile aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • Objekti arvestuse pidamine
 • Aastaaruande koostamine
 • Intrastat aruannete koostamine
 • Korteriühistu raamatupidamine
 • Ühistu raamatupidamine
 • Palgaarvestus
 • Töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • Lisatasude, preemiate arvestamine
 • Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Palkade ja maksude ülekandmine
 • Personaliarvestus
 • Isikukaartide täitmine
 • Lepingute sõlmimine ja lõpetamine

Juhtimisalane nõustamine ärilise efektiivsuse tõstmiseks

Wisecounteri konsultandid aitavad leida parima lahenduse ettevõtlusega seotud probleemidele, on abiks efektiivsusküsimuste lahendamisel, tegevuskava planeerimisel ja muudes ettevõtte eduga kaasnevates küsimustes.

Meie juhtimisalase nõustamise kompetentsid:

 • Diagnostika läbiviimine, et märgata ettevõtte arenguvõimalusi
 • Strateegiate loomine soovitud eesmärkide saavutamiseks
 • Abi lühema- ja pikema perspektiiviga eesmärkide sõnastamisel
 • Eesmärkide ja tegevuskava kommunikatsioon meeskonnaga
 • Edasi- ja tagasisidestamise süsteemide sisseseadmine, et püsida seatud eesmärkide kursil nii meeskondlikult kui iga meeskonnaliikme kaupa
 • Protsesside korrigeerimise plaani loomine, mis aitab kõrvaldada ettevõtte arengut takistavad tegurid ja kiirendada soovitud tasemeni jõudmist
 • Iseregulatiivsete süsteemide loomine, mis vabastavad juhid igapäevasest mikrosekkumistest

Lepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine nii riiklikul tasandil kui rahvusvaheliselt

Wisecounteri meeskond omab pikaajalist juriidilise nõustamise kogemust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Oleme abiks nii lepingute koostamisel, ettevõtete asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, likvideerimisel, samuti kokkulepete saavutamisel nii osanike kui partnerite vahelistes vaidlustes. Esindame kliente nii ametiasutustes kui kohtus. Oleme parima teenuse pakkumiseks loonud partnerlusvõrgustiku, kellega koostöös suudame lahendada iga juriidilise küsimuse, mis meie kliendil tekkida võib.

Meie juriidilised kompetentsid:

 • Äriühingute asutamine, jagunemine, likvideerimine ja ost-müük ning sellega seotud küsimused nii Eestis kui ka Lätis, Soomes ja Rootsis.
 • Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine ning töötasu ja boonuste arvestusega seotud küsimused
 • Juhatuse liikme lepingute sõlmimine ja täitmise ning täitmata jätmisega seotud küsimused
 • Pangandus-, kindlustus- ja finantsõigust puudutavad küsimused
 • Konkurentsiõigus ja konkureerimisega seotud vaidlused
 • Tehinguõiguse küsimused
 • Maksu- ja tollivaidluste lahendamine
 • Korteriühistute asutamine ja korteriühistu asutamisega seotud dokumentide koostamine

Meie kliendibaasis on sadu ettevõtteid, kellega rahvusvahelisel tasandil aktiivselt koostööd teeme

Oleme aidanud mitmetel ettevõtetel leida välisriikides partnereid, kellele oma tooteid või teenuseid müüa. Samal ajal hoiame silma peal, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas kohaliku riigi õigusega. Soovime aidata oma klientidel äriliselt kasvada ja teostada ka neid unistusi, mis võivad esmapilgul tunduda võimatud.

Ettevõttega välisturule minekul on väga oluline tunda kohalikke olusid ja kombeid

 • Selleks, et ettevõtjad väldiksid ülemäärast aja- ja rahakulu välisturgudele minekul ning saaksid oma plaane kiiresti ellu viia, on vaja usaldusväärseid partnereid
 • Aitame oma klientidel leida välisesindustesse sobivaid töötajaid ja teostame ka koostööpartnerite taustauuringuid ning kogume nende varasematelt klientidelt ja partneritelt teile olulist teavet.

Ettevõtja ei saa olla ekspert igas aspektis, millega ta kokku puutub.

Ei ole võimalik omada teadmisi eri riikides kehtivate seaduste ja regulatsioonide kohta, mis puudutab ettevõtete asutamist ja suhtlust kohalike ametkondadega. Seega on lihtsam kaasata oma ettevõtte asutamisel ja laienemisel ning ametkondadega suhtlemisel professionaalse partneri abi. Wisecounteri töötajatel on kogemused ettevõtete ja filiaalide asutamisel ning laienemisel nii Skandinaavias kui Baltimaades.

Oleme abiks oma klientidele

 • Ettevõtte asutamisdokumentide koostamisel ja kooskõlastamisel erinevate osapooltega
 • Suhtlemisel maksuameti, tolli, statistikaameti, haigekassa ja pangaga
 • Ettevõtte esindamine eri riikide ametkondade esindajatega
 • Ettevõtete esindamisega kohtus ja / või töövaidluskomisjonis