Pakume ärikonsultatsiooniteenuseid rahvusvahelisel tasemel

Oleme oma klientidele professionaalne partner, kes pakub kombineeritud lisandväärtust. Meie klientideks on nii kogenud kui ka alustavad kodumaised ja rahvusvahelised ettevõtted.

Kõigides meie esindustes, Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis, töötavad inimesed, kes pakuvad meie klientidele professionaalseid majandusharu eripära ja uusimaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid raamatupidamise, juriidilisi, IT, maksu- ja juhtimiskonsultatsioonide alaseid teenuseid.

Me aitame oma klientidel ette valmistada ning vormistada ettevõtete asutamise, omandamise, ühinemise, jagunemise ja kasvuga seotud dokumente. Oleme aidanud oma kliente ettevõtlusega alustamisest kuni ambitsioonika strateegia loomise ja ellu viimiseni.

2x

1/4 meie klientidest suurendas eelmisel aastal oma kasumit 2x

1000

Meie seminaridel on osalenud üle 1000 ettevõtja

30

Meil on kliente 30st erinevast riigist

13

Oleme aidanud oma klientidel äri edendada rohkem kui 13 aastat

Oleme eri valdkonna juriidilistele isikutele pakkunud raamatupidamisteenust juba üle 12 aasta

Raamatupidaja on juhi oluliseim partner, kes aitab tal ettevõtte varalisest seisust ülevaadet saada. On väga oluline, et ettevõtte juht saab raamatupidajat usaldada ja oma küsimustele kiirelt vastused. Hoiame oma klientidega aktiivselt sidet. Meie klientidel on alati ülevaade oma ettevõtte finantsilisest hetkeseisust ja võimalus saada nõuandeid edasiseks tegutsemiseks. Peame oluliseks, et kõikidel meie klientidel on raamatupidamine piisavalt korras, et keskenduda oma äri edendamisele.

Raamatupidamine:

 • Jooksev raamatupidamine
 • Eelmiste perioodide korrastamine
 • Konkreetse perioodi raamatupidamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Algdokumentide töötlemine
 • Müügiarvete koostamine ja väljastamine
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine
 • Komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • Põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Maksu- ja Tolliametile statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • Statistikaametile aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • Objekti arvestuse pidamine
 • Aastaaruande koostamine
 • Intrastat aruannete koostamine
 • Korteriühistu raamatupidamine
 • Ühistu raamatupidamine
 • Palgaarvestus
 • Töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • Lisatasude, preemiate arvestamine
 • Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Palkade ja maksude ülekandmine
 • Personaliarvestus
 • Isikukaartide täitmine
 • Lepingute sõlmimine ja lõpetamine

Juhtimisalane nõustamine

Meie fookuses on aidata ettevõtjatel teha oma ettevõttes häid otsuseid ja saavutada suurem efektiivsus eesmärkide sõnastamise ning edasise tegevuskava planeerimise kaudu.

Juhtimise efektiivsuse suurendamiseks:

 • Aitame juhtidel viia ettevõttes läbi diagnostikat, et avastada arengu takistused
 • Aitame juhtidel seada ja sõnastada lühema- ja pikema perspektiiviga eesmärke
 • Koostada strateegia seatud eesmärkide saavutamiseks
 • Aitame juhtidel sõnastada ja kommunikeerida eesmärgid ja tegevused nii, et kogu meeskond saaks neist ühiselt aru
 • Teostada ettevõttes edasi- ja tagasisidestust, et säilitada kontroll ettevõtte arengu ja kasvu üle
 • Teostada korrektuure, et kõrvaldada ettevõtte arengut takistavad tegurid ja kiirendada arengut
 • Luua iseregulatiivseid süsteeme, mis vabastavad juhid igapäevasest aktiivsest sekkumisest

Omame kogemusi erinevate äriõiguslike lepingute sõlmimisel, tööõigusest rahvusvaliste äriühingute ostu, müügi ja jagunemiseni

Wisecounteri meeskond omab pikaajalist juriidiliste tehingute nõustamise kogemust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Me oleme olnud abiks kokkulepete saavutamisel nii osanike kui partnerite vahelistes vaidlustes. Meie kogemus ütleb, et sageli ületavad äriõiguslikud vaidlused oma sisu ja poolte ootused ning lähevad üle emotsionaalseks arvete õiendamiseks. Oleme ka sellistes olukordades aidanud oma klientidel saavutada nende ootustega kooskõlas oleva lahenduse. Et pakkuda oma parimat võimalikku teenust, oleme lisaks oma esindustele loonud ka partnerlussuhete võrgustiku, kellega koostöös suudame lahendada iga küsimuse, mis meie kliendil tekida võib.

Meie juriidilised kompetentsid on:

 • Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine ning töötasu ja boonuste arvestusega seotud küsimused
 • Äriühingute asutamine, jagunemine, likvideerimine ja müük ning sellega seotud küsimused
 • Korteriühistute asutamine ja korteriühistu asutamisega seotud dokumentide koostamine
 • Juhatuse liikme lepingute sõlmimine ja täitmise ning täitmata jätmisega seotud küsimused
 • Pangandus-, kindlustus- ja finantsõigus
 • Konkurentsiõigus ja konkureerimisega seotud vaidlused

Meie kliendibaasis on sadu ettevõtteid, kellega rahvusvahelisel tasandil aktiivselt koostööd teeme

Oleme aidanud mitmetel ettevõtetel leida välisriikides partnereid, kellele oma tooteid või teenuseid müüa. Samal ajal hoiame silma peal, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas kohaliku riigi õigusega. Soovime aidata oma klientidel äriliselt kasvada ja teostada ka neid unistusi, mis võivad esmapilgul tunduda võimatud.

Ettevõttega välisturule minekul on väga oluline tunda kohalikke olusid ja kombeid

 • Selleks, et ettevõtjad väldiksid ülemäärast aja- ja rahakulu välisturgudele minekul ning saaksid oma plaane kiiresti ellu viia, on vaja usaldusväärseid partnereid
 • Aitame oma klientidel leida välisesindustesse sobivaid töötajaid ja teostame ka koostööpartnerite taustauuringuid ning kogume nende varasematelt klientidelt ja partneritelt teile olulist teavet.

Ettevõtja ei saa olla ekspert igas aspektis, millega ta kokku puutub.

Ei ole võimalik omada teadmisi eri riikides kehtivate seaduste ja regulatsioonide kohta, mis puudutab ettevõtete asutamist ja suhtlust kohalike ametkondadega. Seega on lihtsam kaasata oma ettevõtte asutamisel ja laienemisel ning ametkondadega suhtlemisel professionaalse partneri abi. Wisecounteri töötajatel on kogemused ettevõtete ja filiaalide asutamisel ning laienemisel nii Skandinaavias kui Baltimaades.

Oleme abiks oma klientidele

 • Ettevõtte asutamisdokumentide koostamisel ja kooskõlastamisel erinevate osapooltega
 • Suhtlemisel maksuameti, tolli, statistikaameti, haigekassa ja pangaga
 • Ettevõtte esindamine eri riikide ametkondade esindajatega
 • Ettevõtete esindamisega kohtus ja / või töövaidluskomisjonis