Raamatupidamine, juriidiline ja finantsnõustamine ning juhtimiskoolitused rahvusvahelisel tasemel

Oleme oma klientidele usaldusväärne partner, kes pakub tänapäevast tulemustele suunatud ekspertteenust. Meie klientideks on nii alustavad kui ka kogenud kodumaised ja rahvusvahelised ettevõtted.

Lugege meie poolt pakutavatest teenustest üksikasjalikult altpoolt klõpsates teenuse nimele.

Wisecounteri esindused leiab Eestist, Soomest, Rootsist ja Lätist. Pakume majandusharu eripära ja uusimaid rahvusvahelisi arenguid arvestavat raamatupidamisteenust, samuti ka juriidilist, maksu- ja juhtimisalast nõustamist.

Aitame klientidel ette valmistada ning vormistada ettevõtete asutamise, omandamise, ühinemise, jagunemise ja muud tegutsemiseks vajalikud dokumendid Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis.

Oleme abiks ettevõtlusega alustamisest kuni ambitsioonika strateegia loomise ja elluviimiseni.

Raamatupidamisteenuse osutamine alates 2007. aastast

Paljud ettevõtted on otsustanud raamatupidamisteenuse sisse osta, kuna sellisel juhul on nende käsutuses 1-2 raamatupidaja asemel terve meeskond spetsialiste, kuid samas on raamatupidamise kulud märgatavalt madalamad. Wisecounter pakub professionaalseid raamatupidamisteenuseid, mis lähtuvad konkreetse kliendi vajadustest. Samuti pakume oma klientidele nõu maksu-, finants- ja juriidilistes küsimustes, tagades nii klientidele igakülgse teeninduse ja kindlustunde, et nende finantsasjad on väga heas korras ning äri toimib parimal viisil.

Wisecounteri raamatupidamis-teenused:

 • Jooksva raamatupidamise täisteenus või osateenus (n. põhivarade arvestus, kuluaruandlus)
 • Maksuarvestus ja aruandlus
 • Palgaarvestus
 • Aruannete koostamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine ja sise-eeskirjade koostamine
 • Kliendi esindamine suhtlemisel ametiasutustega ja audiitoritega
 • Väikeettevõtete raamatupidamine
 • Korteriühistute raamatupidamine
 • “Käest ära läinud” raamatupidamise korrastamine
 • Raamatupidamisalane nõustamine

Juhtimisalane nõustamine ärilise efektiivsuse tõstmiseks

Wisecounteri konsultandid aitavad leida parima lahenduse ettevõtlusega seotud probleemidele, on abiks efektiivsusküsimuste lahendamisel, tegevuskava planeerimisel ja muudes ettevõtte edu puudutavates küsimustes.

Meie juhtimisalase nõustamise kompetentsid:

 • Diagnostika läbiviimine, et märgata ettevõtte arenguvõimalusi
 • Strateegiate loomine soovitud eesmärkide saavutamiseks
 • Abi lühema- ja pikema perspektiiviga eesmärkide sõnastamisel
 • Eesmärkide ja tegevuskava kommunikatsioon meeskonnaga
 • Edasi- ja tagasisidestamise süsteemide sisseseadmine, et püsida seatud eesmärkide kursil nii meeskondlikult kui iga meeskonnaliikme kaupa
 • Protsesside korrigeerimise plaani loomine, mis aitab kõrvaldada ettevõtte arengut takistavad tegurid ja kiirendada soovitud tasemeni jõudmist
 • Iseregulatiivsete süsteemide loomine, mis vabastavad juhid igapäevasest mikrosekkumistest

Lepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine nii riiklikul tasandil kui rahvusvaheliselt

Wisecounteri meeskond omab pikaajalist juriidilise nõustamise kogemust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Oleme abiks nii lepingute koostamisel, ettevõtete asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, likvideerimisel, samuti kokkulepete saavutamisel nii osanike kui partnerite vahelistes vaidlustes. Esindame kliente nii ametiasutustes kui kohtus. Oleme parima teenuse pakkumiseks loonud partnerlusvõrgustiku, kellega koostöös suudame lahendada iga juriidilise küsimuse, mis meie kliendil tekkida võib.

Meie juriidilised kompetentsid:

 • Äriühingute asutamine, jagunemine, likvideerimine ja ost-müük ning sellega seotud küsimused nii Eestis kui ka Lätis, Soomes ja Rootsis.
 • Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine ning töötasu ja boonuste arvestusega seotud küsimused
 • Juhatuse liikme lepingute sõlmimine ja täitmise ning täitmata jätmisega seotud küsimused
 • Pangandus-, kindlustus- ja finantsõigust puudutavad küsimused
 • Konkurentsiõigus ja konkureerimisega seotud vaidlused
 • Tehinguõiguse küsimused
 • Maksu- ja tollivaidluste lahendamine
 • Korteriühistute asutamine ja korteriühistu asutamisega seotud dokumentide koostamine

Ekspordi edendamine ja välisturgudele sisenemine

Potentsiaal välisriikides tegutsemiseks võib jääda kasutamata kontaktide ja toe puudumise tõttu. Wisecounter on loonud rahvusvahelise koostöövõrgustiku Eesti, Läti, Soome ja Rootsi turgudel, kuhu kuulub sadu ettevõtteid. Seetõttu saame olla oma klientidele ekspordiplaanide realiseerimisel kasulikud ja aidata neil siseneda välisturgudele ning leida vajalikke koostööpartnereid.

Meie ekspordi alased kompetentsid

 • Usaldusväärsete partnerite leidmine eksportriikides, mis aitab ettevõtjatel vältida ülemäärast aja- ja rahakulu välisturgudele sisenemisel ning loob eeldused ekspordiplaanide kiirele elluviimisele
 • Sobiva meeskonna loomine välisesindustes
 • Koostööpartnerite ja klientide taustauuringute tegemine
 • Konkurentsitingimuste selgitamine

Ettevõtete asutamine ja suhtlus ametiasutustega

Ettevõtete asutamine on erinevates riikides mõnevõrra sarnane, kuid samas reguleeritud siiski niivõrd erinevalt, et nõuab vastavate teadmiste ja kogemuste olemasolu, kui on soov esimese korraga ja ilma suurte takistustega õnnestuda. Wisecounteri spetsialistidel on pikaajalised kogemused ettevõtete, esinduste ja filiaalide asutamisel Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis.

Meie kompetentsid

 • Ettevõtja soovide selgitamine ja parima lahenduse soovitamine, mis lähtub äri eesmärgist
 • Ettevõtte asutamisdokumentide koostamine ja kooskõlastamine osapooltega
 • Suhtlemine äriregistri, maksuameti, tolli, statistikaameti, ametiühingute, sotsiaalameti ja pankadega
 • Ettevõtte esindamine suhtlusel eri riikide ametkondade esindajatega
 • Ettevõtete esindamine kohtus ja / või töövaidluskomisjonis

Finantsnõustamine äritegevuse paremaks korraldamiseks ja arengu eskaleerimiseks

Wisecounteri finantsnõustajad toetuvad personaalse konsultatsiooniteenuse pakkumisel põhjalikele ekspertteadmistele. Meie peamine eesmärk on aidata klientidel saavutada oma finantseesmärgid võimalikult lihtsasti ja lühikese ajaga.

Meie kompetentsid

 • Äriplaanide koostamine ja analüüs, sh kapitalivajaduse kalkulatsioonid
 • Strateegiate planeerimine ja analüüs
 • Kasumi analüüs ja ettevõtte jätkusuutlikkuse määramine
 • Finantsprognoosid ja -mudelid
 • Müügi- ja majandusnäitajate analüüs
 • Protsesside analüüs ja optimeerimine
 • Due Diligence – ettevõtte väärtuse määramine ettevõtete omandamisel või kapitali kaasamisel Nõuete ja lepingute väärtuse hindamine
 • Maksejõuetuse põhjuste analüüs
 • Kapitali kaasamine
 • Ettevõtete likvideerimine
 • Pankroti menetlusabi osutamine