Oleme rahvusvaheline ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte

Oma tegutsemisaastate jooksul oleme saanud oma klientidele partnerettevõtteks, mis pakub kombineeritud lisandväärtust. Meie klientideks on nii juhtivad kui ka alustavad kodumaised ja rahvusvahelised ettevõtted.

Meie Eesti ja välisriikides paiknevates esindustes töötavad inimesed, kes pakuvad meie klientidele professionaalseid majandusharu eripära ja uusimaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid raamatupidamise, juriidilisi, IT, maksu- ja juhtimiskonsultatsioonide alaseid teenuseid.

Me aitame oma klientidel ette valmistada ning vormistada ettevõtete asutamise, omandamise, ühinemise, jagunemise ja kasvuga seotud dokumente. Oleme aidanud oma kliente ettevõtlusega alustamisest kuni ambitsioonika strateegia loomise ja ellu viimiseni.

Teenused

Finantsteenused

Meie kompetentsi kuuluvad nii raamatupidamine, palgaarvestus, maksudeklaratsioonidega seonduv, finantsanalüüside teostamine kui ka ettevõtte väärtuse määramine ja finantsjuhtimine.

Juhtimisalane nõustamine

Juhi professionaalsed juhtimisoskused on hädavajalikud, et ettevõtte töötajad tunneksid end meeskonna täisväärtuslike liikmetena

Juriidiline nõustamine

Töölepingute ja tehingutega seotud õigusnõustamine, sealhulgas lepingute koostamine, ettevõtete asutamine, ühinemine, jagunemine, likvideerimine ning esindamine ametites ja kohtus.

Eksport ja rahvusvaheline koostöö

Aitame välisturgudele sisenemisel ja ettevõtte reorganiseerimisel leida uusi kasulikke kontakte pea kõigis Euroopa riikides.

Ettevõtete asutamine ja suhtlus maksuametiga

Wisecounteri töötajatel on kogemused ettevõtete ja filiaalide asutamisel ning laienemisel nii Skandinaavias kui Baltimaades.

2x

1/4 meie klientidest suurendas eelmisel aastal oma kasumit 2x

1000

Meie seminaridel on osalenud üle 1000 ettevõtja

30

Kliendid, keda me teenindame, asuvad 30 riigis

12

Oleme aidanud oma klientidel äri edendada rohkem kui 10 aastat

Oleme üle 12 aasta pakkunud raamatupidamisteenust erinevatele juriidilistele isikutele

Raamatupidaja on juhi oluliseim partner, kes aitab tal ettevõtte seisust ülevaadet saada. Seetõttu on väga oluline, et ettevõtte juht saab raamatupidajat usaldada ja saab vajadusel oma küsimustele kiired vastused. Me hoiame oma klientidega tihedat sidet. Meie klientidel on alati ülevaade oma ettevõtte finantsilisest hetkeseisust ja võimalus saada nõuandeid edasiseks tegutsemiseks. Me peame oluliseks, et kõikidel meie klientidel on raamatupidamine nii korras, et nad võivad keskenduda vaid oma äri edendamisele.

Raamatupidamine:

 • Jooksev raamatupidamine
 • Eelmiste perioodide korrastamine
 • Konkreetse perioodi raamatupidamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Algdokumentide töötlemine
 • Müügiarvete koostamine ja väljastamine
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine
 • Komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • Põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Maksu- ja Tolliametile statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • Statistikaametile aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • Objekti arvestuse pidamine
 • Aastaaruande koostamine
 • Korteriühistu raamatupidamine
 • Ühistu raamatupidamine
 • Palgaarvestus
 • Töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • Lisatasude, preemiate arvestamine
 • Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Palkade ja maksude ülekandmine
 • Personaliarvestus
 • Isikukaartide täitmine
 • Lepingute sõlmimine ja lõpetamine

Juhtimisalane nõustamine

Meie fookuses on aidata ettevõtjatel teha oma ettevõttes häid otsuseid ja saavutada suurem efektiivsus eesmärkide sõnastamise ning edasise tegevuskava planeerimise kaudu.

Juhtimise efektiivsuse suurendamiseks:

 • Aitame juhtidel viia ettevõttes läbi diagnostikat, et avastada arengu takistused
 • Aitame juhtidel seada ja sõnastada lühema- ja pikema perspektiiviga eesmärke
 • Koostada strateegia seatud eesmärkide saavutamiseks
 • Aitame juhtidel sõnastada ja kommunikeerida eesmärgid ja tegevused nii, et kogu meeskond saaks neist ühiselt aru
 • Teostada ettevõttes edasi- ja tagasisidestust, et säilitada kontroll ettevõtte arengu ja kasvu üle
 • Teostada korrektuure, et kõrvaldada ettevõtte arengut takistavad tegurid ja kiirendada arengut
 • Luua iseregulatiivseid süsteeme, mis vabastavad juhid igapäevasest aktiivsest sekkumisest

Omame kogemusi erinevate äriõiguslike lepingute sõlmimisel, mis ulatuvad tööõigusest rahvusvaliste äriühingute ostu, müügi ja jagunemiseni

Wisecounteri meeskond omab pikaajalist juriidiliste tehingute nõustamise kogemust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Me oleme olnud abiks nii osanike kui partnerite vahelistes vaidlustes kokkulepete saavutamisel. Meie kogemusel on sageli äriõiguslikud vaidlused ületanud nende sisu ja poolte ootuseid ja läinud üle emotsionaalseteks arvete õiendamiseks. Oleme sellistes olukordades aidanud oma klientidel saavutada lahenduse, mis on olnud nende ootustega kooskõlas. Et pakkuda oma klientidele parimat teenust oleme lisaks oma esindustele loonud ka partnerite võrgustiku, kellega koostöös suudame lahendada iga küsimuse, mis klientidel tekib.

Meie juriidilised kompetentsid on:

 • Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine ning töötasu ja boonuste arvestusega seotud küsimused
 • Äriühingute asutamine, jagunemine, likvideerimine ja müük ning sellega seotud küsimused
 • Korteriühistute asutamine ja korteriühistu asutamisega seotud dokumentide koostamine
 • Juhatuse liikme lepingute sõlmimine ja täitmise ning täitmata jätmisega seotud küsimused
 • Pangandus-, kindlustus- ja finantsõigus
 • Konkurentsiõigus ja konkureerimisega seotud vaidlused

Meie kliendibaasis on sadu ettevõtteid, kellega rahvusvahelisel tasandil aktiivselt koostööd teeme

Oleme aidanud mitmetel ettevõtetel leida välisriikides partnereid, kellele oma tooteid müüa, samal ajal jälgides, et nende tegevus oleks kooskõlas kohaliku maa seadustega. Üheks meie eesmärgiks on aidata kasvada klientidel suureks ja teostada oma unistusi, ka neid, mis võivad esmalt näida võimatud.

Ettevõttega välisturule minekul on väga oluline tunda kohalikke olusid ja kombeid

 • Selleks, et ettevõtjad väldiksid ülemäärast aja- ja rahakulu välisturgudele minekul ning saaksid oma plaane kiiresti ellu viia, on vaja usaldusväärseid partnereid
 • Aitame oma klientidel leida välisesindustesse sobivaid töötajaid ja teostame ka koostööpartnerite taustauuringuid ning kogume nende varasematelt klientidelt ja partneritelt teile olulist teavet.

Ettevõtja ei saa olla ekspert igal alal, mis tal lahendada tuleb

Nii ei ole võimalik omada teadmisi eri riikides kehtivate seaduste ja regulatsioonide kohta, mis puudutab ettevõtete asutamist ja suhtlust kohalike ametkondadega. Seega on lihtsam kaasata oma ettevõtte asutamisel ja laienemisel ning ametkondadega suhtlemisel professionaalsete partnerite abi. Wisecounteri töötajatel on kogemused ettevõtete ja filiaalide asutamisel ning laienemisel nii Skandinaavias kui Baltimaades.

Oleme abiks oma klientidele

 • Ettevõtte asutamisdokumentide koostamisel ja kooskõlastamisel erinevate osapooltega
 • Suhtlemisel maksuameti, tolli, statistikaameti, haigekassa ja pangaga
 • Ettevõtte esindamine eri riikide ametkondade esindajatega
 • Ettevõtete esindamisega kohtus ja / või töövaidluskomisjonis