Efektiivsuse saavutamine ei sõltu ainult õnnest ja tööst

Selleks, et olla oma äris ja ettevõtmistes edukas , on oluline, et iga meeskonna liige pühendub oma isikliku arengu kaudu parima teenuse pakkumisele.

Kõikides meie esindustes, Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis, töötavad inimesed, kes pakuvad meie klientidele professionaalseid majandusharu eripära ja uusimaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid raamatupidamise, juriidilisi, IT, maksu- ja juhtimiskonsultatsioonide alaseid teenuseid.

Me aitame oma klientidel ette valmistada ning vormistada ettevõtete asutamise, omandamise, ühinemise, jagunemise ja kasvuga seotud dokumente. Oleme aidanud oma kliente ettevõtlusega alustamisest kuni ambitsioonika strateegia loomise ja ellu viimiseni.

Koolitused

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlust nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast.

Meeskonnakoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhtimisoskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust.

Juhtimiskoolitus

Koolituse eesmärk on suurendada juhtide eneseteadlikkust ja -juhtimise oskuseid

Kuidas seada ja saavutada eesmärke

Koolituspäev „Kuidas seada ja saavutada eesmärke“ on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlust nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast. Iga töötaja isiksuslik areng on ettevõtte edu alus, mistõttu on peamine ülesanne aidata töötajatel saavutada, läbi eesmärkide täpse sõnastaminse ja tegevusplaani koostamise, sisemine rahulolu, kindlus ja pühendumine. Isiklike eesmärkide läbi mõtlemine ja sõnastamine aitavad organisatsioonis tervikuna ühtlustada arusaamu ühistest tööalastest eesmärkidest ja neid ka saavutada.

Koolituspäeva teemad:

 • Millised on minu tänased tugevused?
 • Kas ja mida ma peaksin enda juures veel täiendama?
 • Kuidas näha tänast olukorda uue nurga alt?
 • Mis on minu eesmärk ja mille poolest see erineb unistusest?
 • Kuidas eristada eesmärki vahendist?
 • Kuidas on seotud minu isiklikud ja ettevõtte eesmärgid?

Meeskonnakoolituse programm

Usalduse suurenemise üks olulisi tegureid on iga meeskonnaliikme eneseteadlikkus ja -juhtimise oskused: arusaam meeskonnas toimuvatest muutustest, teadlikkus erinevatest koostöömehhanismidest, oskus seada pikemas perspektiivis eesmärke, oskus näha võimalusi keerulistes olukordades ning vajadusel rakendada oma loovust.

Koolituse tulemusel on osalejatel:

 • Selge minateadvus isiksusena kui indiviidina ja meeskonaliikmena kui grupis tegutsejana
 • Seminaril osalenud teavad, mis on koostöö ja meeskonna liikmete vahelise usalduse eeldused ning kuidas neid luuakse
 • Selge arusaam oma rollist ja meeskonnakaaslaste rollidest nii üksiku indiviidina kui ka meeskonna liikmena
 • Loodud oma rollikaart
 • Innustus ja koostöövalmidus ühiste eesmärkide nimel tegutsemiseks
 • Suurem usaldus kolleegide suhtes ning valmidus ennast julgelt avada

Juhtimiskvaliteedi tõusu üks olulisi tegureid on ühine arusaam ja koostööaldis õhkkond ettevõttes

Juhtimiskvaliteedi tõusuks on oluline suurendada juhtide eneseteadlikkust ja -juhtimise oskuseid: oma erinevate rollide parem valdamine, selgem mina-pilt ja oskus valida enese jaoks pikemas perspektiivis optimaalseid eesmärke. Lisaks on oluline suurendada juhtide koostööoskusi, samuti meeskonna loomise ja hoidmise oskuseid.

Arendusprogrammi tulemusel

 • Suureneb eneseteadlikkus
 • Suureneb teadlikkus oma meeskonnakaaslastest
 • Muutub avatumaks meeskonnaliikmete omavaheline suhe
 • Suureneb meeskonnaliikmete usaldus
 • Suureneb teadlikkus meeskonna ressurssidest (sh iga üksiku meeskonnaliikme kui kogu tervikmeeskonna tugevused ja arengukohad)
 • Luuakse kokkulepped, kuidas olemasolevad ressursid panna meeskonna heaks tööle
 • Jõutakse selgema teadmiseni, mida üksteises hinnatakse ja väärtustatakse ning milliseid arengukohti nähakse
 • Selgitatakse välja ootused üksteise suhtes
 • Valmib mitmeid reegleid, kokkuleppeid ja põhimõtteid, nt hea koostöö tunnused, koostoimimise ja tõhusate koosolekute reeglid, ühisosa arendamise plaan vms.
 • Tekib ühine visioon koos konkreetsete eesmärkide ja selge tegevusplaaniga
 • Suureneb osalejate motivatsioon ja koostöövalmidus
 • Tekib tugevam meeskonna identiteeditunne ja suureneb efektiivsustunne.