Efektiivsuse saavutamine ei sõltu ainult õnnest ja töökusest

Selleks, et olla oma äris ja ettevõtmistes edukas, on oluline, et iga meeskonnaliige pühendub oma isikliku arengu kaudu parima teenuse pakkumisele. Lugege lähemalt meie poolt pakutavatest koolitustest ja huvi korral andke endast märku.

Wisecounter pakub mitmeid erinevaid koolitusprogramme, millest kolmega on võimalik lähemalt tutvuda allpool. Ettevõttele koolitusprogrammi loomisel lähtume alati kliendi soovidest ning vajadustest, et koolitustega soovitud muutustele alused luua. Meie koolitusprogrammid on praktilise väljundiga ning nende tulemuslikkus on lihtsasti mõõdetav.

Koolitused

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine

Koolituspäev on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlus nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast

Meeskonnakoolitus

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga parandada liidrite juhtimisoskusi ja suurendada meeskonnaliikmete omavahelist usaldust

Juhtimiskoolitus

Koolituse eesmärk on suurendada juhtide eneseteadlikkust ja -juhtimise oskuseid

Eesmärkide seadmise ja saavutamise koolituse programm

Koolituspäev „Kuidas seada ja saavutada eesmärke“ on loodud eesmärgiga aidata töötajatel ettevõtte siseselt saavutada selge kujutlus nii isiklikust kui organisatsioonilisest hetkeolukorrast. Iga töötaja isiksuslik areng on ettevõtte edu alus, mistõttu on peamine ülesanne aidata töötajatel saavutada, läbi eesmärkide täpse sõnastaminse ja tegevusplaani koostamise, sisemine rahulolu, kindlus ja pühendumine. Isiklike eesmärkide läbi mõtlemine ja sõnastamine aitavad organisatsioonis tervikuna ühtlustada arusaamu ühistest tööalastest eesmärkidest ja neid ka saavutada.

Koolituspäeva teemad:

 • Millised on minu tänased tugevused?
 • Kas ja mida ma peaksin enda juures veel täiendama?
 • Kuidas näha tänast olukorda uue nurga alt?
 • Mis on minu eesmärk ja mille poolest see erineb unistusest?
 • Kuidas eristada eesmärki vahendist?
 • Kuidas on seotud minu isiklikud ja ettevõtte eesmärgid?

Meeskonnakoolituse programm

Usalduse suurenemise oluliseks teguriks on iga meeskonnaliikme eneseteadlikkus ja -juhtimise oskus: arusaam meeskonnas toimuvatest muutustest, teadlikkus erinevatest koostöömehhanismidest, oskus seada pikemas perspektiivis eesmärke, oskus näha võimalusi keerulistes olukordades ning vajadusel rakendada oma loovust.

Koolituse tulemusel on osalejatel:

 • Selge minateadvus isiksusena kui indiviidina ja meeskonaliikmena kui grupis tegutsejana
 • Teadmine, mis on koostöö ja meeskonnaliikmete vahelise usalduse eeldused ning kuidas neid luuakse
 • Selge arusaam oma rollist ja meeskonnakaaslaste rollidest nii indiviidina kui ka meeskonna liikmena
 • Loodud oma rollikaart
 • Innustus ja koostöövalmidus ühiste eesmärkide nimel tegutsemiseks
 • Suurem usaldus kolleegide suhtes ning valmidus ennast julgelt avada

Juhtimiskoolituse programm

Juhtimiskvaliteedi paranemise eelduseks on ühine arusaam ja koostööaldis õhkkond ettevõttes. Juhtimiskvaliteedi tõusuks on oluline suurendada juhtide eneseteadlikkust ja -juhtimise oskuseid: oma erinevate rollide parem valdamine, selgem minapilt ja oskus valida enese jaoks pikemas perspektiivis optimaalseid eesmärke. Lisaks on oluline suurendada juhtide koostööoskusi, samuti meeskonna loomise ja hoidmise oskuseid.

Arendusprogrammi tulemusel

 • Suureneb eneseteadlikkus
 • Suureneb teadlikkus oma meeskonnakaaslastest
 • Muutub avatumaks meeskonnaliikmete omavaheline suhe
 • Suureneb meeskonnaliikmete vaheline usaldus
 • Suureneb teadlikkus meeskonna ressurssidest (sh nii iga üksiku meeskonnaliikme kui kogu tervikmeeskonna tugevused ja arengukohad)
 • Luuakse kokkulepped, kuidas olemasolevad ressursid meeskonna heaks tööle panna
 • Jõutakse selgema teadmiseni, mida üksteises hinnatakse ja väärtustatakse ning milliseid arengukohti nähakse
 • Selgitatakse välja ootused üksteise suhtes
 • Valmivad mitmed reeglid, kokkulepped ja põhimõtted, nt hea koostöö tunnused, koostoimimise ja tõhusate koosolekute reeglid, ühisosa arendamise plaan vms.
 • Tekib ühine visioon koos konkreetsete eesmärkide ja selge tegevusplaaniga
 • Suureneb osalejate motivatsioon ja koostöövalmidus
 • Tekib tugevam meeskonna identiteeditunne ja suureneb efektiivsustunne.