graafik

Meeskonnakoolituse programm

Koolitus viiakse läbi eesmärgiga, et juhtide juhioskused paraneks ja meeskonnaliikmete omavaheline usaldus  suureneks.
Usalduse suurenemise üks olulisi tegureid on iga meeskonnaliikme eneseteadlikkus ja enesejuhtimise oskused – arusaam meeskonnas toimuvatest muutustest, teadlikkus erinevatest koostöömehhanismidest, oskus seada pikemas perspektiivis eesmärke, oskus näha võimalusi keerulistes olukordades ning vajadusel rakendada oma loovust.

Koolituse tulemusel on osalejatel:

 • Selge minateadvus isiksusena kui indiviidina ja meeskonaliikmena kui grupis tegutsejana.
 • Seminaril osalenud teavad, mis on koostöö ja meeskonna liikmete vahelise usalduse eeldused ning kuidas neid luuakse.
 • Selge arusaam oma rollist ja meeskonnakaaslaste rollidest nii üksiku indiviidina kui ka meeskonna liikmena.
 • Loodud oma rollikaart.
 • Innustus ja koostöövalmidus ühiste eesmärkide nimel tegutsemiseks.
 • Suurem usaldus kolleegide suhtes ning valmidus ennast julgelt avada.

Koolitusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

 • Mis on ja kuidas teha tulemuslikku koostööd?
 • Mis on ja millest tekib meeskonna liikmete vaheline usaldus?
 • Millised on usaldusliku suhte loomise alused?
 • Mis on probleem ja kuidas ma käsitlen oma töös esinevaid probleeme?
 • Millest koostöö sõltub ja mis omakorda sõltub koostööst?
 • Millest toimiva koostöö ja usalduse saavutamiseks tuleb vabaneda ja mida tuleb luua?
 • Kuidas ma sean isiklikke eesmärke ja millest sõltub selle saavutamise edu?
 • Milline on meie kui meeskonna ühine tulevikunägemus?
 • Kuidas seada prioriteete ja miks see oluline on?
 • Kuidas minust saab liidrist juht?
 • Kuidas operatiivselt töötajate rahulolu kohta tagasisidet saada?

Metoodika:

Koolitusel kasutatakse juhtimisteooriatest ja mudelitest muu hulgas (M. Makarovi probleemiteooriat, G.W.F Hegel dialektilise diagnostika teooriat, Ü.Vooglaid juhtimismudelit, J. Lotman vastastikuse rikastamise teooriat jpt.), mille abil viiakse läbi analüütilist diagnostikat nii isiklikus analüüsis kui ka grupiharjutustes. Loovmeetoditest, mille koolitajad on erinevatest õpingutest omandatud teadmiste ja isiklike kogemuste põhjal ühtseks tervikuks põiminud kasutatakse – kollaaži, ringajurünnakut ja mängulisi vaheharjutusi.
Loovmeetoditena kasutatavad harjutused on valitud loovust soodustavad, mis avardavad harjumuspäraseid mõttemusterid nina annavad võimaluse näha igapäevaseid probleeme ja ülesandeid erinevast vaatenurgast.
Koolitust viivad läbi loovterapeut, coach ja koolitaja Dali Kask ja juhtimiskonsultant, ettetvõtja ja koolitaja Maario Laas.

Eesmärgistamise koolituse tulemusel on osalejatel:

 • selged eesmärgid nii isiklikuks kui ka ühiselt tegutsemiseks
 • oskus sõnastada probleeme ja luua lahendusi
 • teadmine, kuidas prioritiseerida ja teadmine, miks on prioritiseerimine oluline
 • teadmine, mida peab tegema, et ettevõttega saavutada edu
 • teadmised, kuidas koordineerivast juhtist saab liidrist juht
 • teadmine, kuidas teha häid otsuseid ja neid tulemuslikult ellu viia
 • teadmine, mis on koostöö ja meeskonna liikmete ja partnerite vahelise usalduse eeldused ning kuidas neid luuakse
 • selge arusaam oma rollist ja meeskonnakaaslaste rollidest nii üksiku indiviidina kui ka meeskonna liikmena innustus ja koostöövalmidus ühiste eesmärkide nimel tegutsemiseks

Seminari viiakse läbi interaktiivsel moel, mille käigus analüüsitakse erinevaid teemasid ja õpitakse uusi teadmisi ning oskuse, kuid selle käigus loovad osalejad ka enda eesmärkide saavutamise strateegia.

Metoodika, mida kasutatakse:

Koolitusel kasutatakse erinevaid juhtimisteooriaid ja juhtimismudeleid (M. Makarov probleemiteooria, G.W.F Hegel dialektilise diagnostika teooria, Ü.Vooglaid juhtimismudel, J. Lotman vastastikuse rikastamise teooria, F. Covey  produktiivsuse püramiid jpt.), mille abil viiakse läbi analüütilist diagnostikat nii isiklikus analüüsis kui ka grupiharjutustes.