kohtumine

Juhtimiskoolituse programmi teemad

Juhtimiskvaliteedi tõusu üks olulisi tegureid on ühtne arusaam ja koostööõhkkond ettevõttes. Selleks on oluline:

 • Suurendada juhtide eneseteadlikkust ja enesejuhtimise oskuseid – oma erinevate rollide parem valdamine, selgem mina-pilt ja oskus valida enese jaoks pikemas perspektiivis optimaalseid eesmärke.
 • Suurendada juhtide koostööoskusi, meeskonna loomise ja hoidmise oskuseid.

Arendusprogrammi tulemusel

 • Suureneb eneseteadlikkus.
 • Suureneb teadlikkus oma meeskonnakaaslastest.
 • Muutub avatumaks meeskonnaliikmete omavaheline suhe.
 • Suureneb meeskonnaliikmete usaldus.
 • Suureneb teadlikkus meeskonna ressurssidest (sh iga üksiku meeskonnaliikme kui kogu tervikmeeskonna tugevused ja arengukohad).
 • Luuakse kokkulepped, kuidas olemasolevad ressursid panna meeskonna heaks tööle.
 • Jõutakse selgema teadmiseni, mida üksteises hinnatakse ja väärtustatakse ning milliseid arengukohti nähakse.
 • Selgitatakse välja ootused üksteise suhtes.
 • Valmib mitmeid reegleid, kokkuleppeid ja põhimõtteid, nt hea koostöö tunnused, koostoimimise ja tõhusate koosolekute reeglid, ühisosa arendamise plaan vms.
 • Tekib ühine visioon koos konkreetsete eesmärkide ja selge tegevusplaaniga.
 • Suureneb osalejate motivatsioon ja koostöövalmidus.
 • Tekib tugevam meeskonna identiteeditunne ja suureneb efektiivsustunne.

Arendusprogrammis käsitletavad teemad

 • Enesejuhtimine
  • Juhi areng, eneseanalüüsi ja enesejuhtimise olulisus, proaktiivne lähenemine.
  • Juhi isiksus ja identiteet.
  • Juhi rollid ja rollikonfliktid.
  • Isiksuse arengu eesmärgistamine, väärtused, prioriteedid, arenguülesanded.
 • Ajakasutus
  • Ajamaatriks, oluliste ja kiirete ülesannete eristamine.
  • Segajad ja nendega toimetulek.
  • Ajajuhtimine – töö ja puhkeaja oskuslik planeerimine.
  • Plaanide koostamine, eesmärkide püstitamine, erinevatest rollidest lähtuva tähtsustamine.

Suhtlemisoskused

 • Isiksuslikud omadused ja baasilised hoiakud.
 • Keerulised suhtlemissituatsioonid juhi igapäevatöös ja nendega toimetulek.
 • Suhete kujundamine, avatus ja usaldus meeskonnas.
 • Mõjutamine ja hinnanguvaba tagasiside andmine.
 • Konfliktide äratundmine ja vastupanuga toimetulek.

Meeskonna juhtimine

 • Meeskonna mõiste, meeskonna areng.
 • Grupi EQ, efektiivse meeskonna tunnused.
 • Rollid meeskonnas.
 • Meeskonna käivitamine ja arengu soodustamine.

Töötajate arendamine

 • Arengut soodustava suhte loomine.
 • Arendavad vestlused.
 • Arengueesmärkide sõnastamine.
 • Arendatava motivatsiooni äratamine, usalduse ja valmiduse loomine muutumiseks.
 • Arenguprotsessist vahekokkuvõtete tegemine ja õppimine.

Koolitusprogrammis kasutatavad meetodid

Selleks, et õppimine oleks võimalikult tulemuslik, kasutatakse vaheldumisi erinevat tüüpi meetodeid: lühidalt teooriat, palju praktilist harjutamist, rollimänge ja situatsioonide läbimängimisi, kogemuste analüüsi, rühmatöid ja arutelusid. Arengupäevadele lisanduvad vahepealseks ajaks antavad-tehtavad ülesanded, võimalusel väiksemates gruppides harjutamine, analüüsimine ja üksteise toetamine.
Koolitusprogrammis osalejad saavad jooksvalt läbivõetavate teemade kohta ka infomaterjale ning praktilisi tööriistu.

Arendusprogrammi ülesehitus

Arendusprogramm koosneb kolmest päevast (2+1 päeva; ühe koolituspäeva maht – 8 tundi), millele eelnevalt viiakse läbi tänase hetkeolukorra ja vajaduste kaardistamine. Arendusprogrammi läbiviimisel lähtutakse meeskonna ja meeskonnaliikmete hindamisel tehtud järeldustest.

PROGRAMMI KIRJELDUS

Eeltöö

Eeltöö raames viiakse läbi individuaalsed vestlused iga juhtrühma liikmega. Lisaks kasutame meeskonna hindamise küsimustikku, milles iga juhtrühma liige saab anda oma hinnangu tänase meeskonna toimimisele. Samuti võib osutuda vajalikuks osaleda ka 1-2 juhtrühma koosolekul, et oma silmaga näha tänast koostoimimist.
Eeltöö annab võimaluse puudutada sügavuti just neid teemasid, mis vajavad kõige suuremat tähelepanu.

Arendusprogrammi moodulid

ÜHINE VISIOON, EESMÄRGID JA ISIKLIK PANUS

 • Ühise visiooni loomine meeskonnas.
 • Meeskonna eesmärkide ja prioriteetide sõnastamine.
 • Mis on võimalikud takistused?
 • Kuidas ületada takistusi? Millised on võimalikud lahendusstrateegiad?
 • Konkreetsete tegevusplaanide väljatöötamine.
 • Igaühe panus ja kohustused eesmärkide saavutamisel.
 • KOOSTÖÖOSKUSED ning PROBLEEMI- ja KONFLIKTILAHENDUSOSKUSED.

KOOSTÖÖOSKUSED

 • Kuulamisoskused.
 • Selge eneseväljendus ja vastutustundlik keelekasutus.
 • Tagasiside andmine ja vastuvõtmine.
 • Vastupanuga toimetulek.
 • Abistavate küsimuste küsimine.

PROBLEEMI- JA KONFLIKTILAHENDUSOSKUSED

 • Konfliktide olemus ja vajalikkus.
 • Konfliktidele reageerimise viisid.
 • Konfliktide lahendusstrateegiad.

MINAD MEESKONNAS

 • Ülevaade diagnostikast ja arenguprogrammi tutvustus.
 • Kes me inimestena oleme? Üksteise parem tundmaõppimine inimestena.
 • Kes me meeskonnaliikmetena oleme? Iseenda ja teiste ressursside teadvustamine ja teadlik kasutamine.
 • Millised on minu tugevused ja käitumiseelistused?
 • Mida minult meeskonnaliikmena pole mõtet oodata – millised on minu nõrkused?
 • Mida ma vajan teistelt oma potentsiaali maks kasutamiseks?
 • Mis takistab minu potentsiaalil avaldumast?
 • Millised on meie tugevused ja nõrkused meeskonnana?
 • Millised on kasutamata ressursid meeskonnas?

KOOSTÖÖOSKUSED

 • Kuulamisoskused.
 • Selge eneseväljendus ja vastutustundlik keelekasutus.
 • Tagasiside andmine ja vastuvõtmine.
 • Vastupanuga toimetulek.
 • Abistavate küsimuste küsimine.

PROBLEEMI- JA KONFLIKTILAHENDUSOSKUSED

 • Konfliktide olemus ja vajalikkus.
 • Konfliktidele reageerimise viisid.
 • Konfliktide lahendusstrateegiad.

INDIVIDUAALNE JA MEESKONDLIK LOOVUS

 • Mis on loovus?
 • Millised on loovuse tekkimise füsioloogilised eeldused?
 • Millised on primaarse ja sekundaarse loovuse eripärad ja kuidas seda töös paremini rakendada?
 • Millised on loovust pärssivad tegurid organisatsioonis?
 • Millised on loovust soodustavad tegurid organisatsioonis?
 • Mis on juhi peamine ülesanne oma meeskonnaliikmete loovuse hoidmiseks?

Eesmärgistamise koolituse tulemusel on osalejatel:

 • selged eesmärgid nii isiklikuks kui ka ühiselt tegutsemiseks
 • oskus sõnastada probleeme ja luua lahendusi
 • teadmine, kuidas prioritiseerida ja teadmine, miks on prioritiseerimine oluline
 • teadmine, mida peab tegema, et ettevõttega saavutada edu
 • teadmised, kuidas koordineerivast juhtist saab liidrist juht
 • teadmine, kuidas teha häid otsuseid ja neid tulemuslikult ellu viia
 • teadmine, mis on koostöö ja meeskonna liikmete ja partnerite vahelise usalduse eeldused ning kuidas neid luuakse
 • selge arusaam oma rollist ja meeskonnakaaslaste rollidest nii üksiku indiviidina kui ka meeskonna liikmena innustus ja koostöövalmidus ühiste eesmärkide nimel tegutsemiseks

Seminari viiakse läbi interaktiivsel moel, mille käigus analüüsitakse erinevaid teemasid ja õpitakse uusi teadmisi ning oskuse, kuid selle käigus loovad osalejad ka enda eesmärkide saavutamise strateegia.

Metoodika, mida kasutatakse:

Koolitusel kasutatakse erinevaid juhtimisteooriaid ja juhtimismudeleid (M. Makarov probleemiteooria, G.W.F Hegel dialektilise diagnostika teooria, Ü.Vooglaid juhtimismudel, J. Lotman vastastikuse rikastamise teooria, F. Covey  produktiivsuse püramiid jpt.), mille abil viiakse läbi analüütilist diagnostikat nii isiklikus analüüsis kui ka grupiharjutustes.