koosolek

Koolituspäeva „Kuidas seada ja saavutada eesmärke“ tutvustus

Koolituspäev „Kuidas seada ja saavutada eesmärke“ on loodud eesmärgiga ettevõtte siseselt aidata töötajatel saavutada selgemat kujutlust olukorrast, kus hetkel ollakse nii isiklikul kui organisatsioonilisel tasemel. Iga töötaja isiksuslik areng on ettevõtte edu alus, mistõttu on peamine ülesanne aidata töötajatel saavutada, läbi eesmärkide täpse sõnastaminse ja tegevusplaani koostamise, sisemine rahulolu, kindlus ja pühendumine. Selle ühine teostus aitab tugevdada organisatsiooni. Isiklike eesmärkide läbi mõtlemine ja sõnastamine aitavad ka organisatsioonis tervikuna ühtlustada arusaamu ühistest tööalastest eesmärkidest ja neid saavutada.

Koolituspäeval käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

 • Millised on minu tänased tugevused?
 • Kas ja mida ma peaksin enda juures veel täiendama?
 • Kuidas näha tänast olukorda uue nurga alt?
 • Mis on minu eesmärk ja mille poolest see erineb unistusest?
 • Kuidas eristada eesmärki vahendist?
 • Kuidas on seotud minu isiklikud ja ettevõtte eesmärgid?
 • Kuidas kavandada eesmärgi suunas liikumist. Nii isiklikus aspektis kui ühiselt.
 • Kuidas valida eesmärkide saavutamiseks parimat teed ja õigeid vahendeid?
 • Õigete valikute tegemine ja tähtsate küsimuste prioriteetsuse järjekorda seadmine
 • Edasisidestus ja tagasisidestus, mis see on ja kuidas määrata töötajate tulemuslikkust ning eristada tulemuste hindamist ja mõõtmist.

Seminar koosneb teoreetilisest käsitlusest erinevate küsimuste üle ja praktilistest harjutustest, mis aitavad näha oma igapäevast olukorda uue nurga alt.
Meetoditena kasutatakse modelleerimist ja visualiseerimist, mis on rajatud nii ratsionaalse analüüsile kui ka vabamas vormis unistamisele, et tunnetada ennast aegruumis.

Koolitust viivad läbi:
Eestis ja Inglismaal õppinud ja praktiseerinud pikaajalise juhtimise ning konsulteerimise kogemusega koolitaja, mentor Maario Laas ning Rootsis ja Eestis õppinud ning töötanud loovuskoolituste maaletooja muusikaterapeut, koolitaja, coach Dali Kask.

Eesmärgistamise koolituse tulemusel on osalejatel:

 • selged eesmärgid nii isiklikuks kui ka ühiselt tegutsemiseks
 • oskus sõnastada probleeme ja luua lahendusi
 • teadmine, kuidas prioritiseerida ja teadmine, miks on prioritiseerimine oluline
 • teadmine, mida peab tegema, et ettevõttega saavutada edu
 • teadmised, kuidas koordineerivast juhtist saab liidrist juht
 • teadmine, kuidas teha häid otsuseid ja neid tulemuslikult ellu viia
 • teadmine, mis on koostöö ja meeskonna liikmete ja partnerite vahelise usalduse eeldused ning kuidas neid luuakse
 • selge arusaam oma rollist ja meeskonnakaaslaste rollidest nii üksiku indiviidina kui ka meeskonna liikmena innustus ja koostöövalmidus ühiste eesmärkide nimel tegutsemiseks

Seminari viiakse läbi interaktiivsel moel, mille käigus analüüsitakse erinevaid teemasid ja õpitakse uusi teadmisi ning oskuse, kuid selle käigus loovad osalejad ka enda eesmärkide saavutamise strateegia.

Metoodika, mida kasutatakse:

Koolitusel kasutatakse erinevaid juhtimisteooriaid ja juhtimismudeleid (M. Makarov probleemiteooria, G.W.F Hegel dialektilise diagnostika teooria, Ü.Vooglaid juhtimismudel, J. Lotman vastastikuse rikastamise teooria, F. Covey  produktiivsuse püramiid jpt.), mille abil viiakse läbi analüütilist diagnostikat nii isiklikus analüüsis kui ka grupiharjutustes.