Ettevõtte asutamine ja finantside jälgimine ei ole isetekkeline nähtus

Kõik räägivad juhtimisest ja meeskonnatööst aga vaatlused näitavad, et erinevatelt inimestelt ühest vastust saada küsimusele, mis on juhtimine või meeskonnatöö ei õnnestu. Kui inimesed esmakordselt lennukisse satuvad, siis neil enamasti ei teki mõtet, et huvitav sõiduriist prooviks sellega ise kuhugi lennata. Õnneks või kahjuks ei ole see isegi võimalik, ilma vastavat ettevalmistust läbimata. Täiesti kindel on see, et oma esimese(d) lennu(d) teevad kõik lendurid koos juhendajaga.

Ettevõtlusega tegelemiseks on vajalik omada piisavalt raha, et teha osakapitali sissemaks ja registreerida ettevõte. Kelleltki ei nõuta ettevõtlusega seotud põhitõdede tundmist või raha lugemise oskust. Ebaõnnestumine või õnnestumine sõltub aga organisatsioonides suuresti nende juhtidest ja liikmetest. Loe valikutest ja eelistustest lähemalt siit.

Probleeme organisatsioonis on uuritud läbi aegade nii Eestis kui ka mujal maailmas. Olulised tulemused on saavutatud mitmel pool maailmas erinevates instituutides, kus on uuritud ettevõtete diagnostikat ja otsuste täitmise otstarbekust ning efektiivsust. Eestis viimastel aastatel selliseid uuringuid tehtud ei ole. Kuna vajadused ja võimalused ühiskonnas muutuvad igapäevaselt kõigil regulatsioonitasanditel ei ole seni suudetud ühtegi universaalset mudelit luua. Mistõttu ühiskonnas ja organisatsioonides on probleemid endiselt aktuaalsed.

Organisatsioonides on probleemide käsitlemine, nende tekkepõhjuste avastamine, nende sõnastamine ja otstarbekate lahendusteede leidmine keskse tähtsusega. Paraku tuleb ette meelevaldseid käsitlusi ja leppimist juhuslike lahendustega, mistõttu efektiivsus kannatab. Miks see aga nii on jääb enamusele arusaamatuks.

Erinevad uuringud näitavad, et sageli on nii, et organisatsioonide liikmed ja juhid soovivad üht aga tulemuseks on hoopis midagi muud. Üheks oluliseks põhjuseks, miks see nii on võib tuua asjaolu, et keskenduti probleemidele, mitte aga nende põhjustele. Tulemus, tagajärg, põhjus, eesmärk, siht, vahend, ressurss jne. Eelnevate karakteristikute tähendus, tähtsus ja omavaheline seos jääb sageli paljudele juhtidele sisuliselt hoomamatuks. Põhjused on erinevad. Mõneti puudulik ettevalmistus, kuid sageli ka ebaprofessionaalsed ning eksitavad konsultandid.

Sõltumata sellest, kas eelnevalt on koostatud detailne äriplaan ja kas riskide hindamise kriteeriumid on küllalt täpselt määratletud, on probleemide puu kaardistamine igas organisatsioonis kestvalt aktuaalne. Otsustamise hetkel võivad juhil isegi olla teada otsustamist mõjutavad faktorid, kuid tuleb ette, et ta ignoreerib neid ja teeb nii öelda lihtsama otsuse, millega kaasnevad soovimatud tagajärjed.

Keskse tähtsusega küsimus on: kuidas saada teada, millistel eeldustel saaks organisatsioon ladusalt funktsioneerida, muutuda ja areneda ning millised on need takistused, mis võivad saada määravaks edasisel arengul? Olen antud teemaga tegelenud mitmed viimased aastad. Olles samal ajal mitme ettevõtte ja muu organisatsiooni juhtkonnas, olen ka praktiliselt katsetanud nende tähelepanekute ja avastuste paikapidavust. Leian, et organisatsiooni probleemidega süvendatult edasi tegelemiseks ja tehtud tähelepanekute teistega jagamiseks on mitmeid põhjuseid.